ចុះឈ្មោះឥតគិតថ្លៃ

សូមបងប្អូនថតកាតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទុកក្នុងទូរស័ព្ទដៃជាមុនសិនដើម្បីបំពេញឯកសារ ថតឲ្យច្បាស់កុំឲ្យមានពន្លឺចាំង ឃើញអក្សរឲ្យច្បាស់។

modelcarteKh

ពេលដែលបានបំពេញទម្រង់ឯកសារនៅខាងក្រោមនេះរួចរាល់ហើយ បងប្អូននឹងទទួលបានលេខសម្គាល់ផ្ទាល់ខ្លួលជាសកលក្នុងរយៈ​ពីរទៅ​បី​ថ្ងៃ។

បន្ទាប់មកយើងនឹងណែរនាំឲ្យស្គាល់ដៃគូសហកានៅកម្ពុជា។

  បណ្តាញទីផ្សារអាតូមីនៅលើពីភពលោក

  ប្រទេសខាងក្រោមនះបានចាប់ផ្តើមចុះឈ្នោះតាំងពីខែកញ្ញា ២០២០

  Atomy Eurasie

  Ukraine,
  Tadjikistan,
  Azerbaïdjan,
  Géorgie,
  Moldavie,
  Arménie,
  Turkménistan.

  Amérique du sud

  Brésil,
  Pérou,
  Guatemala,
  Chili,
  Argentine,
  Bolivie,
  Turquie.

  Atomy Asie

  Bangladesh,
  Mongolie.

  Atomy Afrique

  Afrique du Sud.

  Atomy Europe

  Royaume-Uni,
  Allemagne,
  FRANCE,
  Italie,
  Espagne,
  Pologne,
  Roumanie,
  Pays-Bas,
  Belgique,
  Grèce,
  Portugal,
  République tchèque,

  Hongrie,
  Suède,
  Autriche,
  Bulgarie,
  Danemark,
  Finlande,
  Slovaquie,
  Irlande,
  Lituanie,
  Croatie,
  Lettonie,
  Slovénie,
  Luxembourg,
  Estonie,
  Chypre,
  Malte,
  Norvège,
  Suisse,

  ប្រទេសដែលតំណើរការរួចហើយ

  error: Content is protected !!